PRONTO
vertalingen

Privacy statement

Pronto Vertalingen, gevestigd te Dordrecht, Pearl Buck-erf 116, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Madeleine de Leede is de eigenaar en functionaris gegevensbescherming van Pronto Vertalingen. Zij is te bereiken via pronto-vertalingen.nl, pronto AT hccnet DOT nl en 078-6226566.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pronto Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vertaaldiensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt als u ons als particulier verzoekt om persoonlijke documenten te laten vertalen, bijv. een geboortebewijs, huwelijksakte, testament of een verklaring omtrent het gedrag.

In zakelijke documenten die moeten worden vertaald, kunnen ook persoonsgegevens voorkomen zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens of bankrekeningnummer. Een aantal van deze gegevens (zoals geslacht, geboortedatum/plaats) worden niet door ons in onze administratie vastgelegd maar de brondocumenten met deze gegevens worden wel in ons archief opgeslagen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pronto Vertalingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als deze voorkomen in de documenten, die u ons ter vertaling aanbiedt:

 • gezondheid (vertaling van bijvoorbeeld een brief van een arts of een onderzoeksrapport);
 • strafrechtelijk verleden (vertaling van bijvoorbeeld een proces-verbaal of vonnis);
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (vertaling van bijvoorbeeld een geboortebewijs of paspoort);
 • burgerservicenummer (BSN);
 • biometrische gegevens (zoals foto's op paspoorten).

Pronto Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het vertalen van de documenten die deze gegevens bevatten, zoals door u aangeleverd;
 • het verzenden van vertalingen;
 • het opmaken van een factuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pronto Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • aanvragen voor een offerte, die niet zijn omgezet in een opdracht: max. 1 maand;
 • documenten (zowel brontekst, als vertaling), die wel zijn omgezet in een opdracht: 7 jaar;
 • administratie: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pronto Vertalingen verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pronto Vertalingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pronto Vertalingen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u te sturen of naar een ander, die door u is genoemd.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pronto AT hccnet DOT nl.

Pronto Vertalingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pronto Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via pronto AT hccnet DOT nl.

242.3 587 13